استوری متن مفهومی

۹۰ بازدیدمنتشر شده در ۲۱ دی ۱۴۰۰

که یاد آب جز تشنگی نیفزاید...