متن زیبای استوری برای وضعیت واتساپ

۱۵۴ بازدیدمنتشر شده در ۱۴ دی ۱۴۰۰

زندگی مثل روندن یه دوچرخه است، برای حفظ تعادل زندگی باید همیشه در حرکت باشی،