استوری انگلیسی با ترجمه فارسی مخصوص اینستاگرام

۰ بازدیدمنتشر شده در ۰۴ تیر ۱۴۰۱

So, before you go Was there something I could’ve said To make it all stop hurting?

پس، قبل از اینکه بری آیا چیزی بود که می تونستم بگم تا جلوی این همه درد رو بگیره؟