گذشت زمان

۰ بازدیدمنتشر شده در ۰۴ تیر ۱۴۰۱

گذشت زمان هیچ چیزیو حل نمیکنه فقط اونا رو ته نشین میکنه⌛️